Testimonials

Gernika: Voices after the Bombs- Testimonials

  • A woman walks through the ruins of Gernika.
  • The destruction of the city was almost complete.
  • A street of Gernika after the bombing.
  • A street of Gernika after the bombing.
  • The church of San Juan after the bombing.
  • The walls of the church of San Juan remained on foot, but not the roof.
  • Basque refugees fleeing from the bombings in Bizkaia.
English

Testimony 1

A woman was carrying a little child in her arms, holding him tightly to her chest. The boy was shouting: “Amatxo, hiltzera noa” (“Mummy, I’m going to die”), and the mother, embracing her son, responded: “Ez beldurtu ume; biak hilko gara” (“Don’t be afraid son, we will die together”). The mother had barely finished speaking when a plane, descending to twenty meters, machine-gunned and killed them both.

(Testimony of the gudari Iñaki Rezabal)

Testimony 2

The dead animals, as well as pieces of animals, were scattered on the ground, mixed in with human bodies.

(Testimony of Mercedes Irala)

Testimony 3

I joined those who were working, but it was useless. We could hear the people, under the rubble, moaning and calling us and we worked as hard as we could. But there was too much debris covering them, and the fires were increasing in size, and they kept coming closer. In the end, we had to abandon them. At that moment, I almost went crazy.

(Testimony of Sabin Apraiz)

Testimony 4

I stumbled upon a good woman... who could not say anything but ‘my son, my son’. She dragged me to a pile of rubble that had been her house. I started working like crazy; to remove stones and heavy wooden beams. I scratched my nails until I broke them... When I touched the clothes of that child, who couldn’t have been more than three years old, I stained my hands with his blood that was still warm. I took that broken and lifeless child and raised him to his mother.

(Testimony of the gudari Joseba Elosegi)

Testimony 5

It was about eight o'clock. They would not return. It was not necessary. Gernika no longer existed. With all the first aid material that we had, we went to the town’s center to do as much as we could to help people. But even walking was difficult. Everything was in ruins and it was hard to distinguish the streets. There were fires everywhere and the walls were beginning to fall. Wherever you looked, you could see destruction. The worst part were the people's cries, people asking for help, help finding their relatives... help unearthing a relative or a friend buried under tons of rubble.

(Testimony of the gudari Joseba Elosegi)

Testimony 6

I went back to the village the next morning. It was gray and under a haze of clouds. Some of the fires were still blazing and there were smoky seats of fires in various places. I went down San Juan Street and saw the body of Felipe Bastarretxea under the Errenteria Bridge. He was lying on his back, near a small boat. I crossed the bridge and continued along San Juan Street. When I got close to the shelters, I could hear the people’s cries. There were still some people alive under the rubble. There were mountains of debris on some of them. It would have been impossible to unearth them. I would rather die than see that horror again.

(Testimony of Francisca Arriaga)

Basque

1. Testigantza

Emakume batek haur txiki bat zeraman besoetan bularraren kontra estutzen zuelarik. Mutikoak ohiuka zioen: “Amatxo, hiltzera noa” eta amak, haurra bilduz, erantzun: “Ez beldurtu ume; biak hilko gara”. Amak hitz egiten amaitu eta berehala, hegazkin batek, lurretik hogei metrotara jeitsiz, metraiatu eta biak hil zituen.

(Iñaki Rezabal gudariaren testigantza)

2. Testigantza

Animalia hilak, eta animalia gorpuen zatiak, lurretik sakabanaturik zeuden giza gorpuekin nahasturik.

(Mercedes Iralaren testigantza)

3. Testigantza

Lanenan ari zirenekin batu nintzen, baina alferrik zen. Jendea entzun genezakeen, hondakinen azpian guri deika eta adiaka, eta ahal bezain gogor lan egiten genuen. Baina hondakin gehiegi zeuzkaten gainean eta suteak handiagotzen zioazen eta geroz eta gehiago hurbiltzen ari ziren. Azkenean han utzi behar izan genituen. Une hartan ia zorotu nintzen.

(Sabin Apraizen testigantza)

4. Testigantza

Emakume on batekin topo egin nuen... “nire semea, nire semea” esan besterik ez zuen egiten. Bere etxea izan zen hondakin multzo batera tiraka eraman ninduen. Zoro moduan lanean hasi nintzen; harriak eta habe astunak kentzen. Azazkalekin harramazkatu egin nuen haiek apurtu arte... hiru urte besterik izango ez zituen haurtxoaren arropa ikutzera iritsi nintzenean eskuak zikindu nituen oraindik beroa zegoen haren odolarekin. Bizigabeko gorpurtz urratu hori hartu eta bere amarengana jaso nuen.

(Joseba Elosegi gudariaren testigantza)

5. Testigantza

Zortziak inguru ziren. Ez ziren bueltatuko. Ez zen beharrezkoa. Gernika ez zen jada existitzen. Herriko erdialdera habiatu ginen geneuzkan larrialdietarako sorospen material guztiarekin jendeari ahal bezain beste laguntzeko asmoz. Baina ibiltzea ere zaila zen. Dena ziren hondakinak eta zaila zen kaleak desberdintzea. Sua nonahi zegoen eta hormak erortzen hasiak ziren. Hondamendia ikusten zen edonora begiratuta ere. Jendearen ohiuak ziren okerrena, jendea laguntza eske, laguntza haien senideak bilatzeko... laguntza haien senide edo lagunak tonaka hondakinen azpitik ateratzeko.

(Joseba Elosegi gudariaren testigantza)

6. Testigantza

Urrengo egunean herrira bueltatu nintzen. Gris eta lainotua zegoen. Suetako batzuek pizturik zirauten eta kea zerioten su foku ugari zeuden toki ezberdinetan. San Juan kaletik joan nintzen eta Felipe Bastarretxearen gorpua ikusi nuen Errenteriako zubi azpian. Ahozgora etzanda zegoen txalupa txiki baten ondoan. Zubia gurutzatu eta San Juan kaletik aurrera jarraitu nuen. Babeslekuetatik hurbil nengoela, haietatik zetozen pertsonen ohiuak entzun nitzakeen. Oraindik baziren hondakinen azpian bizirik zeuden pertsonak. Material pilaketa mordoa zegoen haietako batzuen gainean. Ezinezkoa zatekeen haiek lurpetik ateratzea. Nahiago nuke hiltzea izugarrikeria hori berriro ikustea baino.

(Francisca Arriagaren testigantza)

Spanish

Testimonio 1

Una mujer llevaba entre sus brazos a un niñito y lo estrechaba contra su pecho. El niño gritaba: “Amatxo, hiltzera noa” (“amatxo, voy a morir”), y la madre envolviendo a su hijito… le respondía: “Ez beldurtu ume; biak hilko gara” (“no te asustes hijo, moriremos juntos”). Apenas había terminado de hablar la madre, un avión, descendiendo a veinte metros, los ametralló y los mató.

(Testimonio del gudari Iñaki Rezabal)

Testimonio 2

Los animales muertos, y los pedazos de animales, estaban esparcidos por el suelo, mezclados con los cuerpos humanos.

(testimonio de Mercedes Irala)

Testimonio 3

Me uní a aquellos que estaban trabajando, pero era inútil. Podíamos oír a la gente, bajo los escombros, que nos llamaba y gemían y, trabajábamos tan duro como podíamos. Pero había demasiados escombros sobre ellos y los incendios iban aumentando en tamaño y cada vez se hallaban más cerca. Finalmente, tuvimos que abandonarlos. En ese momento, casi enloquecí.

(Testimonio de Sabin Apraiz)

Testimonio 4

Tropecé con una buena mujer… que no acertaba a decir sino “mi hijo, mi hijo”. Me arrastró a un montón de escombros que había sido su casa. Me puse a trabajar como un loco; a retirar piedras y pesadas vigas de madera. Arañé con mis uñas hasta romperlas… Cuando llegué a tocar la ropa de aquella criatura que no tendría más de tres años, manché mis manos con su sangre aún caliente. Cogí aquel cuerpo destrozado y sin vida y lo levanté hacia su madre.

(Testimonio del gudari Joseba Elosegi)

Testimonio 5

Eran cerca de las ocho. Ya no volverían. No hacía falta. Gernika ya no existía. Con todo el material de primeros auxilios que disponíamos nos dirigimos al centro de la villa para hacer lo posible por ayudar a la gente. Pero incluso caminar era difícil. Todo eran escombros y costaba distinguir las calles. Había fuego por todas partes y las paredes comenzaban a desplomarse. A donde quiera que se mirara solo se veía destrucción... Lo peor eran los gritos de la gente, gente pidiendo ayuda, ayuda para encontrar a sus familiares… ayuda para desenterrar a un familiar o a un conocido sepultado bajo toneladas de escombro.

(Testimonio del gudari Joseba Elosegi)

Testimonio 6

Volví a la villa a la mañana siguiente. Estaba gris y nublada. Algunos de los fuegos ardían y había focos de fuego humeantes en diversos lugares. Fui por la calle San Juan y vi el cuerpo de Felipe Bastarretxea bajo el puente de Errenteria. Estaba tendido boca arriba, cerca de un pequeño bote. Crucé el puente y seguí por la calle San Juan. Cuando llegué cerca de los refugios, pude oír los gritos de las personas que provenían de ellos. Todavía había algunas personas con vida bajo los escombros. Había montañas de material sobre algunos de ellos. Habría sido imposible sacarlos. Preferiría morir que ver ese horror una vez más.

(Testimonio de Francisca Arriaga)